Riedanti saule
Klausyti Dainų sąrašas Autorių sąrašas
Paieška:

Pakilkim aukštai

ž. ir muz. Gintaro Baranausko


Aš einGu raAmsojančiom pievom

Per miškDus ir laukus sidabGriniam rūke

Ir žinEmau, kad skubėti Amniekur neverta –

Šis kDelias vis vien atvGes pas tave.

Aš einu ir man kelią nušviečia
Begalinio tavo gerumo šviesa,
Ir žinau, tu manęs nepaliksi tamsoje.


Pr.: Pakilkim aukštGai sparnus išsklDeidę

AukščiAmau pačių balčiCausių debesDų.

PadovanGokim kiekvienam po žvDaigždę,

TeAmbūna mūsų ŽCemėje šviesGu.
Transponuoti akordus